Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για την Π.Ε. Νήσων Αττικής», και ειδικότερα μέχρι 31/12/2019, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά έναν (1) Τ.Ε. Πληροφορικής.

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Υποβολή αίτησης

Βασικά στοιχεία

Περιοχή Εφαρμογής

Ημερομηνία Έναρξης:

Ημερομηνία Λήξης:

Χαρακτήρας:

Δικαιούχοι:

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: