Ποιος είναι ο στόχος;

Οι κύριοι στόχοι αυτής της κοινής προσέγγισης από τα ΕΔΕΤ είναι η απλούστευση και διεύρυνση της χρήσης της CLLD ως αναπτυξιακού εργαλείου. Η CLLD:

  • θα ενθαρρύνει τοπικές κοινότητες να αναπτύξουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις από τη βάση σε περιστάσεις όπου υπάρχει ανάγκη απόκρισης σε εδαφικές και τοπικές προκλήσεις που απαιτούν δομικές αλλαγές,
  • θα ενισχύσει τη συλλογικότητα της κοινότητας και θα τονώσει την καινοτομία (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής καινοτομίας), την επιχειρηματικότητα και την ικανότητα δράσης για αλλαγές μέσω της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης και ανακάλυψης ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων στο εσωτερικό κοινοτήτων και περιοχών,
  • θα προωθήσει την κοινωνική ιδιοκτησία μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής εντός κοινοτήτων και θα αναπτύξει το αίσθημα συμμετοχής και ιδιοκτησίας, το οποίο μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ΕΕ, και
  • θα υποβοηθήσει την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση παρέχοντας ένα δρόμο για τις τοπικές κοινότητες προκειμένου να συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση των στόχων της ΕΕ σε όλες τις περιοχές.

! Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τo Δίκτυο και το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020, μπορείτε να δείτε στο ηλεκτρονικό έντυπο παρουσίασης της εταιρείας