Το Δίκτυο με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» συγκροτήθηκε στις 15-07-2016 ως μια μορφή τοπικής εταιρικής σχέσης των Νησιών της Αττικής, με σκοπό τη συνεργασία των Φορέων που συμμετέχουν σε αυτό για την προετοιμασία και την κατάρτιση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD 2014-2020 με τίτλο: «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν πλω»».

Στόχος μέσα από την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος CLLD 2014-2020 «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν πλω”» είναι να προωθηθούν, να ενισχυθούν και να αναδειχθούν, μέσω ενός ενιαίου σχεδιασμού, οι ιδιαιτερότητες και τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε νήσου, οργανώνοντας τη βάση για τη δημιουργία διαφοροποιημένων και στοχευμένων θεματικών πακέτων τουρισμού, που θα λειτουργούν διακριτά, αλλά και συμπληρωματικά.

Οι χώροι πληροφόρησης, τα μουσεία, οι διαδρομές και τα μονοπάτια, τα τοπικά προϊόντα και οι υπηρεσίες, όπως και οι επιμέρους καλλιτεχνικές εκδηλώσεις θα εξυπηρετούν την κοινή αυτή αντίληψη, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζονται μεταξύ τους αθροίζοντας συνολικά ένα «μεγάλο» και ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν, όπου η θάλασσα αποτελεί το δρόμο επικοινωνίας αλλά και τη βάση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Τέλος το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής μέσα από μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων/ διαβουλεύσεων στην περιοχή παρέμβασης, με συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων του δημοσίου, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, έλαβε υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις – προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή και σχεδίασε το νέο τοπικό πρόγραμμα το οποίο συνοψίζεται στα παρακάτω βασικά σημεία παρέμβασης:

  • Τη δημιουργία και κατασκευή εγγειοβελτιωτικών υποδομών ώστε να περιοριστεί το κόστος παραγωγής, να αυξηθεί η παραγόμενη ποσότητα, αλλά και να βελτιωθεί η ποιότητα των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων
  • Την αναβάθμιση της ελκυστικότητας της περιοχής και της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών ώστε ο τουρισμός να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος αλλά και με ολιστική προσέγγιση του τουρισμού, συνδυάζοντας τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα
  • Την επικέντρωση και σε άλλες μη παραδοσιακές μορφές τουρισμού [οικοτουρισμός-αγροτουρισμός (Αντικύθηρα birdwatching), παράκτιος-θαλάσσιος, καταδυτικός, προσκυνηματικός – θρησκευτικός, αλιευτικός-γαστρονομικός] ώστε δυνητικά να αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών, να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος, αλλά και να ενισχυθεί η τοπική απασχόληση
  • Την προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητας (ΝΑΤURA 2000, CORINE, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, χλωρίδα-πανίδα) αλλά και περιοχών φυσικού πλούτου (το Λεμονόδασος του Πόρου, οι Μύλοι Κυθήρων, η δασική έκταση Γερακάρι, Φαράγγι Διαβολογέφυρο και λιμνοθάλασσα στην Τροιζηνία και ειδικές ζώνες προστασίας για την ορνιθοπανίδα SPA και ορνιθολογικός σταθμός )
  • Την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και απευθείας διάθεση των τοπικών προϊόντων και ανάπτυξη των εσωτερικών οικονομικών σχέσεων στην περιοχή παρέμβασης ώστε να ενισχυθεί η αυτάρκεια στο κάθε νησί αλλά και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας
  • Την ανάδειξη και ενίσχυση των ιδιαίτερων στοιχείων του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και τοπικών ιδιαιτεροτήτων κάθε νήσου (χώροι πληροφόρησης, μουσεία, διαδρομές-μονοπάτια και τέλος καλλιτεχνικές εκδηλώσεις), τα οποία θα συμβάλλουν στην διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής και της φυσικής κληρονομιάς
  • Την ανάπτυξη και ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης με την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών, με έμφαση στην ποιότητα και ασφάλεια των παραγόμενων τοπικών προϊόντων (εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π «Τροιζηνία», φέτα Π.Ο.Π Τροιζηνίας-Μεθάνων, Π.Ο.Π «Φιστίκι Αιγίνης», Μέλι και παξιμάδι Κυθήρων, σπάνιες ποικιλίες σταφυλιού, εσπεριδοειδή, λεμόνια ,γαλακτοκομικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και τέλος προϊόντα ετήσιων καλλιεργειών όπως νωπά λαχανικά, σιτάρι, πατάτα, υπαίθρια λαχανικά)

Το Δίκτυο Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, κατόπιν της αρ. πρωτ. 1435/14-06-2016 Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020, υπέβαλε στις 20/07/2016 τον Φάκελο Α της πρότασης τοπικού προγράμματος για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.

Με την από 27/10/2016 επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής» με το σχέδιο της Τοπικής Ανάπτυξης των Νήσων Αττικής «Πολιτισμός & Περιβάλλον «Εν Πλω»», ανάμεσα σε 49 προτάσεις που υποβλήθηκαν, αξιολογήθηκε θετικά με βαθμολογία 74,51και συνεχίζει τις εργασίες του, οδεύοντας προς την τελική ευθεία για την υλοποίηση του προγράμματος στις Νήσους Αττικής.

Μέχρι σήμερα, παρόλη τη μη εξοικείωση της περιοχής με παρόμοια προγράμματα, έχει καταγραφεί ενδιαφέρον για την υλοποίηση 40 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων και αρκετών δημοσίων, ενώ η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι προτάσεις των ιδιωτών αφορούν κυρίως το δευτερογενή τομέα (μεταποίηση) και τον τριτογενή τομέα και κυρίως τον τουριστικό κλάδο (τουριστικά καταλύματα, εκσυγχρονισμός τουριστικών μονάδων, επισκέψιμα αγροκτήματα).