Η Περιοχή Παρέμβασης της ΟΤΔ ΠΕ Νήσων Αττικής για την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος CLLD Νήσων Αττικής της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, είναι αυτή που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα και χάρτη και είναι κοινή και για τα 2 Ευρωπαϊκά Ταμεία (ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ):