Οι Υποδράσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα που ενισχύονται από το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD της ΟΤΔ Νήσων Αττικής με τίτλο: «Πολιτισμός & Περιβάλλον Εν Πλω» στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 19.2 (ΠΑΑ) και της Προτεραιότητας 4 (ΕΠΑλΘ), αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω.

4.2.1 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από αλιείς, με σκοπό τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους και τη συμπλήρωση του εισοδήματος τους.

Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων από αλιείς, συνδυαζόμενες με την αλιευτική δραστηριότητα :

 • Μικρές διαδρομές περιήγησης (μεταφορά επισκεπτών σε γειτονικά νησιά ή παραλίες, κρουαζιέρες) καθώς και παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας για ψυχαγωγικούς λόγους (π.χ. σήκωμα διχτυών και κατανάλωση του αλιεύματος, πιθανή συνέργια με τοπικά εστιατόρια), μάζεμα αλατιού από φυσικού θύλακες σε βραχώδη ακτογραμμή).
 • Προσθήκες/μετατροπές στα σκάφη για την επιβίβαση μικρού αριθμού επισκεπτών με βάση την νομοθεσία (κρουαζιέρα, ασφάλεια επιβατών).
 • Δράσεις τουρισμού αλιείας σε περιοχές που υπάρχει πλούτος φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
 • Ενέργειες κυρίως εποχιακής απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό
 • Επενδύσεις στο σκάφος, τα εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία

Διαφοροποίηση της δραστηριότητας των αλιέων με την προϋπόθεση της διακοπής της αλιευτικής δραστηριότητας για 5 έτη:

 • Ίδρυση & εκσυγχρονισμός καινοτόμων μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων
 • Ίδρυση & εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν (ζυμαρικά, αρτοποιεία, είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκίσματα κ.λ.π.)
 • Ίδρυση ποιοτικών και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών του τουριστικού τομέα (υποδομές εστίασης, αναψυχής, διανυκτέρευσης και τουριστικά γραφεία)
 • Ίδρυση & εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών/ βιομηχανικών μονάδων, επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: 85% των επιλέξιμων δαπανών για τον Δήμο Κυθήρων και 80% για την υπόλοιπη περιοχή παρέμβασης.

Περιοχή Εφαρμογής: Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: Αλιείς ή ομάδες αλιέων (Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα)

4.2.2 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση)

Ενδεικτικές Ενέργειες:

Α) Αλιεία

 • Καινοτομία
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων
 • Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και του κοινωνικού διαλόγου
 • Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών (ενδεικτικά, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης)
 • Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων
 • Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων
 • Αλιεία εσωτερικών υδάτων και υδρόβια πανίδα και χλωρίδα εσωτερικών υδάτων

Β) Υδατοκαλλιέργεια

 • Καινοτομία
 • Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
 • Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας
 • Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης
 • Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας
 • Ενθάρρυνση καινούριων υδατοκαλλιεργητών για βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες
 • Μετάβαση σε συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και σε μεθόδους βιολογικής υδατοκαλλιέργειας
 • Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες
 • Μέτρα για τη δημόσια υγεία
 • Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων

Γ) Μεταποίηση και εμπορία

 • Μέτρα εμπορίας
 • Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Περιοχή Εφαρμογής: Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μη αλιείς, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: 60% έως 75% των επιλέξιμων δαπανών. Οι δικαιούχοι δεν μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης.

 

! Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το σύνολο των υποδράσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, μπορείτε να δείτε στο ηλεκτρονικό έντυπο