Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, κατ΄ εφαρμογή της με αρ. 770/11-03-2020 (ΑΔΑ: Ρ43Π7Λ7 – 7ΘΘ) απόφαση ένταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: «Δράσεις Ωρίμανσης Έργων Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 12 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αντικείμενο της Πράξης, συνολικού προϋπολογισμού 452.848,00 €, είναι η εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με την ωρίμανση έργων των δήμων της ΠΕ Νήσων Αττικής, για έργα που εμπίπτουν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων
 • Υπηρεσίες τοπικού πληθυσμού (πολιτιστικές, αθλητικές υποδομές, κ.ο.κ.)
 • Υποδομές αναψυχής (αναπλάσεις σε οικισμούς – ανάδειξη και σήμανση μονοπατιών κ.ο.κ.)

Η ωρίμανση αυτών των έργων είναι καίριας σημασίας για τη μετέπειτα υλοποίησή τους με πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε μέσω του ΠΕΠ Αττικής είτε μέσω άλλων ΕΠ (ΠΑΑ/Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κλπ)

Η πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα 10 Υποέργα:

 • Υποέργο 1: Υποστήριξη των Υπηρεσιών των Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής για την ωρίμανση έργων ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων
 • Υποέργο 2: Υποστήριξη των Υπηρεσιών των Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής για την ωρίμανση έργων λιμενικού χαρακτήρα
 • Υποέργο 3: Υποστήριξη των Υπηρεσιών των Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής για την ωρίμανση έργων αξιοποίησης δημοτικών κτιρίων
 • Υποέργο 4: Υποστήριξη για την ωρίμανση ενεργειών βελτίωσης και ανάδειξης της ποιότητας ζωής των Δήμων της ΠΕ Νήσων Αττικής
 • Υποέργο 5: Υποστήριξη για την ωρίμανση ενεργειών προμήθειας και ανάπτυξης αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών των Δήμων της ΠΕ Νήσων Αττικής
 • Υποέργο 6: Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός ΠΕ Νήσων
 • Υποέργο 7: Ψηφιακή Υποδομή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Π.Ε. Νήσων Αττικής
 • Υποέργο 8: Υποστήριξη στην ωρίμανση του έργου «Ίδρυση Δημοτικών Σφαγείων Κυθήρων
 • Υποέργο 9: Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας για την ωρίμανση έργου ανάπλασης παραλιακού μετώπου Αγ. Νικολάου Σαλαμίνας
 • Υποέργο 10: Ενέργειες Διαβούλευσης με τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Π.Ε. Νήσων Αττικής