Το παρόν έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 4647/01-07-2019, αφορά τις Διαδικασίες Ελέγχου νομιμότητας των σταδίων εξέλιξης των Δημοσίων Συμβάσεων, στα πλαίσια υλοποίησης…

Η παρούσα εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ εφαρμόζεται στη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων των πράξεων που εντάσσονται στο Μέτρο 19-Υπομέτρο 19. 2 του ΠΑΑ 2014-2020 και περιγράφονται…

Η παρούσα εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ εφαρμόζεται στη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων των πράξεων που εντάσσονται στο Μέτρο 19-Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 και περιγράφονται αναλυτικά…

Ο παρών οδηγός αφορά δικαιούχους αλλά και εκπροσώπους δικαιούχων του υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής…

Ο παρών Οδηγός απευθύνεται σε όλους τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, καθώς και στους δικαιούχους…