Στις 8 Ιουλίου 2016 ιδρύθηκε η Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία

«ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ». 

Το δίκτυο αποτελείται από:

8 δήμους:

1. Δήμος Αγκιστρίου
2. Δήμος Αίγινας
3. Δήμος Κυθήρων
4. Δήμος Πόρου
5. Δήμος Σαλαμίνας
6. Δήμος Σπετσών
7. Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων
8. Δήμος Ύδρας

1 αναπτυξιακή εταιρεία:
9. Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

11 κοινωνικούς φορείς:
10. ΑΜΚΕ «Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων»
11. Αγροτικός Σύλλογος Επαρχίας Αίγινας
12. Εξωραϊστικός και Αθλητικομορφωτικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου «Η ΑΡΣΙΝΟΗ»
13. Σύλλογος «Φίλοι Φιστίκι ΦΕΣΤ»
14. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ»
15. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΕΚΦΡΑΣΗ»
16. Σωματείο Επαγγελματιών Ψαράδων Νήσου Κυθήρων «Η ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ»
17. Σωματείο «Εμπορικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Σπετσών»
18. Επαγγελματικό Σωματείο «Ένωση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων Αγ. Πελαγίας Κυθήρων»
19. Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά «Οι Φίλοι της Παράδοσης»
20. ΑΜΚΕ «Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο σκοπός της αστικής Εταιρείας είναι κοινωφελής και αναπτυξιακός και σε καμία περίπτωση δε θεωρείται κερδοσκοπικός/εμπορικός. Η Εταιρεία επικεντρώνει τη δραστηριότητά της στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής. Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών του Δικτύου με άλλες νησιωτικές περιοχές καθώς και περιοχές για την ολοκληρωμένη αγροτική και αστική ανάπτυξη σύμφωνα με το άρθρο 219 και 220 του Δ.Κ.Κ. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της η Εταιρεία θα αποτελέσει μία Ομάδα Τοπικής Δράσης για την προετοιμασία, την κατάρτιση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και μεταξύ άλλων του Τοπικού Προγράμματος CLLD 2014-2020 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Εταιρεία θα αποτελέσει «κεντρική πύλη» για τους δυνητικούς δικαιούχους στα νησιά της Αττικής και θα παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης και απλοποιημένης επιτόπου ενημέρωσης και διαχείρισης των δυνατοτήτων ευρωπαϊκών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και μεταξύ άλλων μέσω του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, του Εθνικού Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης περιόδου 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Αντικείμενα του Δικτύου είναι:

  1. Η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών του Δικτύου με άλλες νησιωτικές περιοχές καθώς και περιοχές για την ολοκληρωμένη αγροτική και αστική ανάπτυξη σύμφωνα με το άρθρο 219 και 220 του Δ.Κ.Κ.
  2. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας, της Περιφέρειας (πχ ΠΕΠ, Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης) και των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
  3. Η υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία δασοπονία, προώθηση των αγροτικών προϊόντων) της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και η ενίσχυση των υποδομών και των υπηρεσιών, η υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, η υλοποίηση «άυλων» παρεμβάσεων σε σχέση με τη δικτύωση και το συντονισμό και την οργάνωση δράσεων εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού αλλά και ανάπτυξης ικανοτήτων των τοπικών φορέων στις περιοχές παρέμβασης.
  4. Η ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας, συνδυάζοντας έναν αριθμό υπο-μέτρων του ΕΓΤΑΑ και γενικότερα έργων και δράσεων στο πλαίσιο επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΕ) 1305/2014, καθώς και δράσεων από το ΕΤΘΑ, το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ (σε περίπτωση πολυταμειακής προσέγγισης) και των άρθρων 32-35 του Καν.(ΕΕ) 1303/2013 σε συνάρτηση με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
  5. Η επίτευξη μιας ολοκληρωμένης, μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ανάπτυξης που συμπεριλαμβάνει την καταπολέμηση της φτώχειας στην ύπαιθρο, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
  6. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων, η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων καθώς και συλλογικών εισφορών και η διερεύνηση δημιουργίας εσόδων από την παροχή υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής.
  7. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και η υποστήριξη της γνώσης ανάλογα με το μείγμα των επιλεγμένων παρεμβάσεων της τοπικής στρατηγικής, καθώς και η συμβολή στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για την καινοτομία και το περιβάλλον.

Το Δίκτυο θα επιδιώξει:

  1. την ανάπτυξη συνεργασιών (α) μεταξύ των Ο.Τ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και (β) μεταξύ των Ο.Τ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και άλλων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού της Ελλάδας και άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών σε σειρά τομέων κοινού ενδιαφέροντος, όπως: η προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος, των υδατικών πόρων, της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
  2. την ανάπτυξη κοινών δράσεων στη διαχείριση λιμενικών υποδομών, στην ανάπτυξη θαλάσσιας συγκοινωνίας, του τουρισμού και εν γένει σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
  3. τον σχεδιασμό και υλοποίηση και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ενδεικτικά αναφερόμενων των LIFE, INTERREG, URBAN, HORIZON κ.λπ.).