Όργανα Λειτουργίας και αρμοδιότητες της εταιρείας

Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της Εταιρείας είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
 3. Ο Πρόεδρος
 4. Ο Αντιπρόεδρος
 5. Ο Διαχειριστής/Συντονιστής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER
 6. Η Επιτροπή Διαχείρισης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (ΕΔΠ CLLD/LEADER)
 7. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Η Εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο είναι 7μελές, ορισμένο από το καταστατικό της εταιρείας. Η Γ.Σ. των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, εκτός από εκείνα που, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό, αποφασίζονται από το Δ.Σ. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Το Δ.Σ., μετά την εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Επίσης, καθορίζει από τα μέλη του τον Διαχειριστή ή ορίζει αυτόν προσλαμβάνοντάς τον με σχέση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών είτε από την αγορά είτε από το στελεχιακό δυναμικό της Εταιρείας. Ο Διαχειριστής δύναται να οριστεί και μέλος του Δ.Σ. Οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ και σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας της Εταιρείας συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου όταν δεν έχει καθοριστεί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται προς κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους από το Δ.Σ., το οποίο δικαιούται, με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του σε σχέση με την εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας.

Επίσης, το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη δέσμευσή της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή μη.

Ακολουθεί η ισχύουσα σύνθεση του Δ.Σ. :

Πρόεδρος:Γεώργιος Παναγόπουλος, Δήμαρχος Σαλαμίνας

Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής του Προέδρου: Αθανάσιος Λαμπρόπουλος, εκπρόσωπος του Δήμου Σπετσών

Γραμματέας: Δημήτριος Αναστασίου, Δήμαρχος Αγκιστρίου

Μέλη:

 • Ιωάννης Ζορμπάς, Δήμαρχος Αίγινας
 • Ευστράτιος Χαρχαλάκης, Δήμαρχος Κυθήρων-Αντικυθήρων
 • Γεώργιος Κουτουζής, Δήμαρχος Πόρου
 • Αναστάσιος Μούγιος, Δήμαρχος Τροιζηνίας-Μεθάνων
 • Γεώργιος Κουκουδάκης, Δήμαρχος Ύδρας
 • Μαρίνης Μπερέτσος, Διευθύνων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Πάρνωνα ΑΕ ΑΟΤΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, εποπτεύει τη διαχείριση και εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. Παρακολουθεί, επίσης εάν οι πράξεις του Διαχειριστή/Συντονιστή και του Εντεταλμένου Συμβούλου είναι σύμφωνες προς τις σχετικές διατάξεις και το καταστατικό. Προς τούτο ο Διαχειριστής/Συντονιστής και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Εταιρείας σε κάθε συνεργασία με τον Πρόεδρο εκθέτουν τα θέματα που αφορούν στην πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας.

Για τη διαχείριση του προγράμματος CLLD/LEADER συστάθηκε καταστατικά η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER (ΕΔΠ CLLD/LEADER), προκειμένου να αποτελέσει το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων. Η ΕΔΠ CLLD/LEADER συστάθηκε βάσει του καταστατικού της εταιρείας, με σκοπό την αποτελεσματική, αυτόνομη και πολυσυμμετοχική υλοποίηση του προγράμματος CLLD/LEADER και συγκροτήθηκε για πρώτη φορά σε σώμα με ονομαστικό καθορισμό Προέδρου και μελών αυτής.