4.2.3 Ενίσχυση υποδομών για την υποστήριξη της αλιείας/υδατοκαλλιέργειας, για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές.

H Δράση αφορά:

 • Στη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό των θαλάσσιων μεταφορικών υποδομών της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και την αναβάθμιση του τομέα.
 • Στη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό των υποδομών για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (θαλάσσια πάρκα, μονοπάτια, θαλάσσιες διαδρομές, αξιοθέατα και μνημεία)
 • Σε ενισχύσεις για έργα δημιουργίας, βελτίωσης ή επέκτασης υποδομών της περιοχής όπως πάρκα/πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ..

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων
 • Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων
 • Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια (πλωτές εξέδρες για την διαχείριση και παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας κ.ά.)
 • Καινοτομία με έμφαση στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο χώρο με έμφαση στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, για την ενίσχυση της γαλάζιας ανάπτυξης, τη βελτίωση των χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών και του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.
 • Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας
 • Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης
 • Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας
 • Μέτρα για την καλή διαβίωση των ζώων
 • Δημιουργία θαλάσσιων διαδρομών και έργων ερμηνείας περιβάλλοντος για τη θάλασσα,
 • Διευκόλυνση διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης θαλάσσιου περιβάλλοντος
 • Υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης και του πολιτισμού (π.χ. σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας), κ.λπ.
 • Αθλητικά/πολιτιστικά κέντρα, ωδεία,
 • Βιβλιοθήκες, κέντρα νέων, τοπικές/δημοτικές αγορές
 • Έργα δημιουργίας παιδικών χαρών, πάρκων, πλατειών, πεζοδρομίων κ.ά.
 • Έργα αναπλάσεων και εξωραϊσμού περιοχών
 • Έργα προσβασιμότητας σε παραλίες, με ενέργειες όπως αναδιαμόρφωση πεζοδρομίων και πλακοστρώσεων, αντιολισθητικές πλάκες, ράμπες υποδοχής κ.λπ.

Περιοχή Εφαρμογής: Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Αλιευτικοί & Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000,00€

Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών