Το πρόγραμμα ΠΑΛΥΘ 2021 – 2027: ΟΤΔ Γαλάζια Ρότα εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Αλιείας, Θάλασσας και Υδατοκαλλιέργειας 2021 -2027  για την αλιευτική ζώνη 09 Νήσων Αττικής – ΝΑ Πελοποννήσου.

Το συνεργατικό σχήμα έχει επικεφαλής εταίρο το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και εταίρους τις 3 ΟΤΔ Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός και Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός.

Όραμα του Προγράμματος:
«Μετάβαση σε μια ανθεκτική, ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά φιλική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, αρμονικά ενταγμένων στο πλαίσιο της κυκλικής και ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας, με έμφαση στη γνώση, την καινοτομία και την αξιοποίηση της τεχνολογικής ανάπτυξης, και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών ώστε να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία».

Περιοχή Εφαρμογής

Νήσοι Αττικής

Ανατολική Πελοπόννησος

Μεσσηνία

Οι εταίροι