19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Ενδεικτικές Ενέργειες:

μελέτη και κατασκευή έργων αγροτικής οδοποιίας
χωµατουργικές εργασίες (διανοίξεις, επιχώσεις τάφρων, διευθετήσεις χειµάρρων)
τεχνικά έργα (γέφυρες, ισόπεδες διαβάσεις)
επισκευές του οδοστρώµατος για την εξασφάλιση της βατότητας συμπεριλαμβανομένης και της ασφαλτοτσιµεντόστρωσης
Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους, Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων καθώς και η ΟΤΔ ή μέλη αυτής

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000,00€

Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών, δεδομένου ότι αφορά σε στήριξη υποδομών που δεν προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, με ωφελούμενους άτομα που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων


19.2.5.2 Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων και αποθήκευσης ύδατος (εγγειοβελτιωτικά έργα, ομβροδεξαμενές κλπ)

Ενδεικτικές Ενέργειες:

  • ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών όπως φράγματα, λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές κ.λπ., καθώς και έργα για την μεταφορά και διανομή του ταμιευμένου ύδατος για γεωργική χρήση,
  • βελτίωση – εκσυγχρονισμό υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων
  • κατασκευή – εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων και δεξαμενών, ανόρυξη γεωτρήσεων κτλ, καθώς και
  • έργα διευθέτησης χειμάρρων, αντιπλημμυρικά έργα, αποξηραντικά έργα και έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Τα έργα αυτά θα πρέπει να βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους, Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων καθώς και η ΟΤΔ ή μέλη αυτής

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000,00€

Ποσοστό Ενίσχυσης100% των επιλέξιμων δαπανών, δεδομένου ότι αφορά σε στήριξη υποδομών που δεν προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, με ωφελούμενους άτομα που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

! Σημειώνεται ότι νέα έργα που υπό μέτρου 4.3.1 του ΠΑΑ (Δράση για εγγειοβελτιωτικά έργα), μπορούν να αρχίσουν να υλοποιούνται μετά την εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων για το νερό. Επιπλέον για την υλοποίηση των δράσεων θα τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως προβλέπονται στα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της περιοχής παρέμβασης.