19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών


19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

Ενδεικτικές Ενέργειες:

  • Επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού ή σχετικές με την επεξεργασία, την κινητοποίηση και εμπορία που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τα δασοκομικά προϊόντα (παραγωγή pellets, ξυλείας, κ.λπ.)
  • Επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών, που πρέπει να είναι αιτιολογημένες σε σχέση με τις αναμενόμενες βελτιώσεις σε δάση σε μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις και μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής που είναι φιλικά προς το έδαφος και τους πόρους
  • Επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες τις εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€ (240.000 Δ.Δ.)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 40% των επιλέξιμων δαπανών.