Για τη διαχείριση του προγράμματος CLLD/LEADER συστάθηκε καταστατικά η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER (ΕΔΠ CLLD/LEADER), προκειμένου να αποτελέσει το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων. Η ΕΔΠ CLLD/LEADER συστάθηκε βάσει του καταστατικού της εταιρείας, με σκοπό την αποτελεσματική, αυτόνομη και πολυσυμμετοχική υλοποίηση του προγράμματος CLLD/LEADER και συγκροτήθηκε σε σώμα με ονομαστικό καθορισμό Προέδρου και μελών αυτής.

Η σύνθεσή της έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Ζορμπάς, Δήμαρχος Δήμου Αίγινας

Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Πολλάλης, Δήμαρχος Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων

Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασίου, Δήμαρχος Δήμου Αγκιστίου

Μέλη: