Περιγραφή Πρόσκλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείου Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 και βάσει του ΦΕΚ 2747/Β’/4-8-2017 («Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»), θα προβεί σε Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του προγράμματος.

Τα είδη που θα προμηθευτεί το Δίκτυο, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής ο οποίος θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά συνοδευόμενη από τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού, στα γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής μέχρι την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:00.

Δείτε το αρχείο εδώ.

Υποβολή αίτησης

Βασικά στοιχεία

Περιοχή Εφαρμογής

Ημερομηνία Έναρξης:

Ημερομηνία Λήξης:

Χαρακτήρας:

Δικαιούχοι:

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: