Παρατείνεται η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης των επενδυτικών σχεδίων/προτάσεων στο πλαίσιο των Δράσεων της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα/παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής: «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλώ”» του ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2).

Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ CLLD), ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης ορίστηκε η 30η Νοεμβρίου 2018 (30/11/2018).

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών να αποστείλουν στην ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, όπως αυτά τίθενται στην Πρόκληση.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν όσα αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως έχει δημοσιευτεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δικτύου http://atticaislandsnetwork.gr/ με το αναλυτικό τεύχος και τα παραρτήματα αυτής».

Συνοπτικά, οι Δράσεις της Πρόσκλησης, αφορούν:

19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.5: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα
19.2.6: Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 1.100.000,00 €.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πρόσκληση, την ηλεκτρονική υποβολή, τα αρχεία προς συμπλήρωση, το υποστηρικτικό υλικό, καθώς και εκπαιδευτικά video, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Δικτύου στην κατηγορία CLLD πατώντας εδώ