Περιγραφή Πρόσκλησης

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
(Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. 508/2014 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
«ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»
Κωδικός πρόσκλησης: 63.1 – CLLD.28

 

*Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 01/11/2021 (Αρχείο Αλλαγών)

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ της ΠΕ Νήσων Αττικής Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλώ”, το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί:

Α. Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους

Β. Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα)

να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Την περιοχή εφαρμογής των δράσεων της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί η Περιοχή Παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας Νήσων Αττικής, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. 1958/06-10-2021 αναλυτική Πρόσκληση.

Η δημόσια συγχρηματοδοτούμενη σημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – ΕΤΘΑ & Εθνικοί πόροι -Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που διατίθεται για την ένταξη προτάσεων/πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 1.410.000,00€ για όλες τις δράσεις ανά κατηγορία Δικαιούχων: Αλιείς – Μη Αλιείς και είδος δράσεων.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα I_A και Ι_Β” Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας” της αναλυτικής πρόσκλησης.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα: 13:00

Λήξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τις ενδεικτικές δράσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, την επιλεξιμότητα των δαπανών, καθώς και τη διαδικασία υποβολής, θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης (και στα συνημμένα αρχεία της), την οποία θα μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Αττικής στον Πειραιά (Φίλωνος 91), από την ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής (www.atticalag.gr) και από τις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (www.alieia.gr).

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των πεδίων του ΠΣΚΕ και άλλες διευκρινίσεις, αρμόδια πρόσωπα: κα Ελένη Γενικαλιώτη, κα Ευαγγελία Τζανέτη και κα Χριστίνα Καλαθά στον αριθμό τηλεφώνου 2104120002 και στο email: info@atticalag.gr

Υποβολή αίτησης

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Π.Σ.Κ.Ε. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον δυνητικό δικαιούχο.

Βασικά στοιχεία

Περιοχή Εφαρμογής

Σύνολο Περιοχής Παρέμβασης

Ημερομηνία Έναρξης:

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης:

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00

Χαρακτήρας:

Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Δικαιούχοι:

Αλιείς – Μη Αλιείς

Συνολική Δημόσια Δαπάνη:

1.410.000,00€