Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής
ανακοινώνει
ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για την Π.Ε. Νήσων Αττικής», και ειδικότερα μέχρι 31/12/2019, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.
Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε :
Έναν (1) Π.Ε. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

 

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση και την περίληψη Πρόσκλησης στα παρακάτω αρχεία:

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου