Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης της 1 η πρόσκλησης δημοσίων παρεμβάσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. Συνολικά 38 προτάσεις υποβλήθηκαν την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημόσιου χαρακτήρα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, για την ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ στην ΠΕ Νήσων Αττικής για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Από τις 38 υποβληθείσες προτάσεις, οι 8 αφορούν έργα στους τοπικούς Δήμους, και οι υπόλοιπες 30 έργα συλλογικών φορέων δημοσίου χαρακτήρα. Ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός των υποβληθέντων προτάσεων καθώς και η συνολική απαιτούμενη Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 4.639.685,15 €.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, με αποτέλεσμα να υπερκαλυφθεί η δημόσια δαπάνη κατά 320%.

Το πρόγραμμα LEADER διοικείται από 9μελή Επιτροπή Διαχείρισης, στην οποία το Δ.Σ. έχει εκχωρήσει το σύνολο των αρμοδιοτήτων της για τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.