Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά να γράφεται στην ιστορία της τοπικής ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με την ολοκλήρωση της 1ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER «Πολιτισμός και Περιβάλλον “εν πλω”» για τις προτάσεις δημόσιου χαρακτήρα. 38 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού και Δημόσιας Δαπάνης ύψους, 4.639.685,15 € παρέλαβε το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής την Παρασκευή 30/11/2018, που ήταν η καταληκτική ημερομηνία της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, με αποτέλεσμα να υπερκαλυφθεί η δημόσια δαπάνη κατά 320%. Αξιολογείται θετικά κατ’ αρχήν το γεγονός ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης διαπιστώνεται το παραπάνω επενδυτικό ενδιαφέρον στην ΠΕ Νήσων Αττικής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και Δήμαρχος Αίγινας κ. Δημήτριος Μούρτζης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, Δήμαρχος Κυθήρων, δήλωσαν την ικανοποίησή τους από την ανταπόκριση των υποψήφιων επενδυτών.

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να χρηματοδοτηθούν Πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία.

Με τήρηση των όρων διαφάνειας και αντικειμενικότητας, με βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης, θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία της αξιολόγησης, στην οποία εισέρχονται οι παραπάνω αιτήσεις.

Η Εταιρεία ως προς τη διαχείριση των δημόσιων πόρων ελέγχεται αφενός από τις Αναθέτουσες Αρχές σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), αφετέρου με βάση το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO που εφαρμόζει η Εταιρεία, η Διοίκηση και τα στελέχη κρίνονται καθημερινά από τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής.