Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για την Π.Ε. Νήσων Αττικής», και ειδικότερα μέχρι 31/12/2020, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά έναν (1) Π.Ε. Περιβαλλοντολόγο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής στον Πειραιά, οδός Φίλωνος 91 (4ος όροφος), Τ.Κ. 18535 μέχρι τις 19/04/2019 και ώρα 14:00.

 

Σχετικά Αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΜΕ – ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

Παράρτημα 1
Παράρτημα 2
Παράρτημα 3
Παράρτημα 4