ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Η ΟΤΔ του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής έπειτα από ερωτήματα σε σχέση με τον τρόπο συμπλήρωσης στοιχείων σε ήδη οριστικοποιημένη αίτηση στήριξης, υπενθυμίζει τη δυνατότητα αναίρεσης οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την αποκλειστική ημερομηνία υποβολής προτάσεων όπως ορίζεται στην Πρόσκληση.

Συγκεκριμένα όπως ορίζεται στην Πρόσκληση, Άρθρο 7:

Οι αιτούντες μπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, μέχρι τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση.

Σε περίπτωση διόρθωσης η διαδικασία έχει ως εξής:

  1. Υποβολή και οριστικοποίηση της αρχικής αίτησης στο ΠΣΚΕ
  2. Υποβολή φυσικού φακέλου στην ΟΤΔ, με αριθμό πρωτοκόλλου.
  3. Αίτημα ηλεκτρονικά μέσω του Μενού «Helpdesk» – Υποβολή Ερωτήματος της ΜΟΔ για αναίρεση οριστικοποίησης – της αίτησης, από τον δικαιούχο, στο οποίο θα παραθέτει τους λόγους αναίρεσης, το ΑΦΜ του και συνημμένα φωτοτυπία της ταυτότητας του.
  4. Υποβολή και οριστικοποίηση της διορθωμένης αίτησης στο ΠΣΚΕ.
  5. Υποβολή του διορθωμένου φυσικού φακέλου στην ΟΤΔ, με αριθμό πρωτοκόλλου.

Σε κάθε περίπτωση ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας λαμβάνεται η ημερομηνία της τελευταίας οριστικοποίησης.

Η ΟΤΔ διατηρεί και τους δύο φακέλους στο αρχείο της. Αξιολογεί τον διορθωμένο φάκελο.