ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Η ΟΤΔ του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης, προχωρά σε διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στήριξης τα οποία υποχρεούνται να αναρτηθούν στο

ΠΣΚΕ και εκείνα που υποβάλλονται αποκλειστικά σε φυσικό φάκελο.

Συγκεκριμένα ο δυνητικός δικαιούχος για την υποβολή της πρότασης ακολουθεί τα εξής:

– Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά:

  • να συμπληρώσει, τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ»,
  • να επισυνάψει πλήρως συμπληρωμένα το παράρτημα Ι_2 Αίτηση Στήριξης Συμπληρωματικά
  • να επισυνάψει πλήρως συμπληρωμένο το παράρτημα Ι_12 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Πρότασης
  • να επισυνάψει τα απαιτούμενα φορολογικά έντυπα όπως αναλύονται στον Πίνακα Δικαιολογητικών του Παραρτήματος Ι_5

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα είναι σε μη επεξεργάσιμη μορφή (pdf)

– Ο φυσικός φάκελος της αίτησης στήριξης απαιτείται να περιέχει σωρευτικά:

  • Πίνακας περιεχομένων του φακέλου
  • την αίτηση στήριξης αρμοδίως υπογεγραμμένη, έτσι όπως υποβλήθηκε και τυπώθηκε από το ΠΣΚΕ (αποδεικτικό κατάθεσης),
  • συμπληρωμένα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση υποδείγματα του Παραρτήματος Ι της πρόσκλησης, όπως αναλύονται και στον Πίνακα Δικαιολογητικών, Παράρτημα Ι.5
  • τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης (Τεχνικές εκθέσεις, Μελέτες Σκοπιμότητας κ.λπ.)
  • το παράρτημα Ι_12 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Πρότασης θα αποσταλεί μαζί με το φυσικό φάκελο σε κατάλληλο μέσω αποθήκευσης (CD,DVD,USB STICK) σε επεξεργάσιμη μορφή (excel)

– Ο φυσικός φάκελος της αίτησης στήριξης υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην ΟΤΔ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών (ημερολογιακών) από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ στην ΟΤΔ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», στη διεύθυνση Φίλωνος 91, Πειραιάς, ΤΚ 18535.

 

Αρχεία:

Έγγραφα Παραρτήματος Ι