Το Δίκτυο Συνεργασίας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ”» ολοκληρώνει τις διαδικασίες για την δημοσίευση προσκλήσεων για το Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014–2020 / Προτεραιότητα 4. LEADER/CLLD ΕΠΑλΘ.

Οι προσκλήσεις θα αφορούν την ενίσχυση τόσο δημοσίων παρεμβάσεων όσο και ιδιωτικών επενδύσεων. Συγκεκριμένα, οι προσκλήσεις του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας CLLD/LEADER 2014 – 2020 θα αφορούν δράσεις και επενδύσεις στους ακόλουθους τομείς:

Ιδιωτικές Επενδύσεις

4.2.1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας

 • 4.2.1.1: Επιχειρήσεις στην επεξεργασία και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων με σκοπό την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα αλιείας & υδατοκαλλιέργειας.
  Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, που δύναται να υλοποιήσουν επένδυση
 • 4.2.1.2: Αλιευτικός Τουρισμός
  Δικαιούχοι: Αλιείς, δηλ. πρόσωπο το οποίο ασκεί εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες, όπως αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος.
 • 4.2.1.3: Υποστήριξη δράσεων εστίασης και εμπορίου στην αλιευτική περιοχή και περιοχή υδατοκαλλιέργειας
  Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Δημόσιες Παρεμβάσεις

4.2.2: Προώθηση κοινωνικής ευημερίας & πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας & της θάλασσας, διαχείριση & ανάδειξη περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων περιοχής. Ενίσχυση του ρόλου των τοπικών φορέων σχετικών με την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια & τη θάλασσα

 • 4.2.2.1: Ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων αλιείας και θάλασσας καθώς και της αλιευτικής περιοχής δραστηριότητας
  Δικαιούχοι: ΟΤΑ και φορείς τους, Συλλογικοί φορείς αλιευτικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα
 • 4.2.2.2: Ενίσχυση υποδομών για την υποστήριξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή/και προώθηση της κοινωνικής ευημερίας
  Δικαιούχοι: ΟΤΑ και φορείς τους, Συλλογικοί φορείς αλιευτικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα
 • 4.2.2.3: Δια βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας & υδατοκαλλιέργειας, με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων
  Δικαιούχοι: ΟΤΑ και φορείς τους, Συλλογικοί φορείς αλιευτικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα
 • 4.2.2.4: Βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής
  Δικαιούχοι: ΟΤΑ και φορείς τους, Συλλογικοί φορείς αλιευτικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα

Στα συνημμένα αρχεία υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις ενισχυόμενες δράσεις και επενδύσεις καθώς και ειδική παρουσίαση για τις επενδύσεις σε Αλιευτικού Τουρισμό.

ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (pdf)
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (pdf)
ΑΛΙΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (pdf)