Ανάρτηση πίνακα επιλεγέντων και απορριπτέων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 1202/10-12-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου με ένα (1) άτομο ΠΕ Μηχανικών και σε έλλειψη ΤΕ Μηχανικών.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ