Οι δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)και το ελληνικό κράτος, αποτελούν το πιο πρόσφορο μέσο προκειμένου το ευρύ κοινό, δυνητικοί δικαιούχοι, πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθούν για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες, τις παρεμβάσεις καθώς και τα αποτελέσματα υλοποίησης του ΠΑΑ και της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη. Παράλληλα, αποτελούν θεσμική υποχρέωση όλων των φορέων που εμπλέκονται στο ΠΑΑ, καθώς και των δικαιούχων που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ.

Ο παρών Οδηγός απευθύνεται σε όλους τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, καθώς και στους δικαιούχους των Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης κανόνων δημοσιότητας, η μη εφαρμογή των οποίων μπορεί να επισύρει κυρώσεις από ευρωπαϊκά ή/και εθνικά ελεγκτικά όργανα. Στόχος του Οδηγού είναι κυρίως η κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και των δικαιούχων του ΠΑΑ, καθώς και η προσπάθεια διαμόρφωσης όσο το δυνατόν μιας κοινής εικόνας και ενιαίας ταυτότητας επικοινωνίας για τις παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ 2014-2020.

Ειδικότερα, δίνονται τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης και οι δικαιούχοι του ΠΑΑ σε όλες τις ενέργειες ενημέρωσης και δημοσιότητας που προβαίνουν όπως παραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού και κάθε άλλου είδους προωθητικού υλικού, ανάρτηση πινακίδων, αναμνηστικών πλακών και αφισών, καταχωρίσεις στον τύπο, παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, έντυπη επικοινωνία, ιστοσελίδες, συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων κατάρτισης, παραγωγή οπτικοακουστικού και φωτογραφικού υλικού.

Ο Οδηγός καταρτίστηκε από την αρμόδια Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας ΠΑΑ, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό Ενωσιακό και Εθνικό θεσμικό πλαίσιο, τον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020, το Σχέδιο Στρατηγικής Ενημέρωσης & Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 και το Σχέδιο Επικοινωνίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.

Ο παρών Οδηγός, τα Παραρτήματά του καθώς και τα λογότυπα έχουν αναρτηθεί και στο δικτυακό τόπο του ΠΑΑ http://www.agrotikianaptixi.gr/el και του ΕΑΔ στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη https://ead.gr/information/e-library/.

Δείτε και κατεβάστε τον οδηγό εδώ.