Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής διακηρύττει ότι την 11 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, Φίλωνος 91, Πειραιάς, θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την υπηρεσία με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΝΗΣΟΙ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΌΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011436867

Η υπηρεσία αφορά την έρευνα – συγγραφή – επιμέλεια – σελιδοποίηση – εκτύπωση αντίτυπων ιστορικού
πολιτιστικού έργου.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης από το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, ανέρχεται στο ποσό των 34.977,36 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 40.280,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής (Φίλωνος 91, Πειραιάς), μέχρι τις 11/08/2020.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και την διακήρυξη.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση κατά 90,625% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1 .
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ082100003

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε.
Νήσων Αττικής, κα. Ελένη Γενικαλιώτη (τηλ.: 2104120002, 2104120004, 2104120009, Φαξ: 2104120006,Hλ.
Ταχυδρομείο : info@atticalag.gr), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε την διακήρυξη του διαγωνισμού εδώ.