Το Δίκτυο Νήσων Αττικής, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αρτιότερη υλοποίηση των έργων, ανακοινώνει την 2η έκδοση του Οδηγού Υλοποίησης Έργων από Συλλογικούς Φορείς, ο οποίος περιλαμβάνει τις αλλαγές που προέκυψαν βάσει της με αριθμ. 4107/07-08-2020 «3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 13215/30-11-2017 υπουργικής απόφασης «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων».

Πιο συγκεκριμένα, αφορά αλλαγές στη διαδικασία και τον αριθμό αιτημάτων τροποποίησης νομικής δέσμευσης, όπως και τον αριθμό αιτημάτων πληρωμής που δικαιούται να υποβάλλει ο δικαιούχος. Επιπλέον, περιλαμβάνονται τροποποιήσεις στις υποχρεώσεις του δικαιούχου όσον αφορά τα αιτήματα πληρωμής του όπως και στον διοικητικό έλεγχο αιτήματος πληρωμής.

Τα κεφάλαια που περιλαμβάνονται στο παρόν είναι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των Πράξεων, οι διαδικασίες υλοποίησης της Πράξης και η ανάλυση των αιτημάτων πληρωμών του δικαιούχου προς την ΟΤΔ. Τέλος, παρουσιάζεται το πλαίσιο του διοικητικού ελέγχου των αιτημάτων πληρωμής.

Ο Οδηγός αφορά δικαιούχους αλλά και εκπροσώπους δικαιούχων του υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Α.Α. 2014-2020, των οποίων οι Πράξεις τους υλοποιούνται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”» χωρίς δημόσια σύμβαση, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Παρεμβάσεων του Τοπικού Προγράμματος «Πολιτισμός και Περιβάλλον: Εν Πλω».

Δείτε το αρχείο εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σελίδα στην ενότητα “Χρήσιμα Έγγραφα”