Το παρόν έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 4647/01-07-2019, αφορά τις Διαδικασίες Ελέγχου νομιμότητας των σταδίων εξέλιξης των Δημοσίων Συμβάσεων, στα πλαίσια υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19 του CLLD/LEADER , για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται για τον προληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών διακήρυξης, την ανάληψη νομικής δέσμευσης, την τροποποίηση νομικής δέσμευσης και την ολοκλήρωση των δημοσίων συμβάσεων, για όλες τις κατηγορίες πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Αρχείο:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ