Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής διακηρύττει ότι την εικοστή έκτη του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, Φίλωνος 91, Πειραιάς, θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την υπηρεσία με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επισκεπτών Αγκιστρίου»

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011435648

Η υπηρεσία αφορά στα κάτωθι:

  1. Έρευνα τεκμηρίωσης και θεματική-ερμηνευτική οργάνωση υλικού πληροφόρησης
  2. Σχεδιασμός και τεχνική μελέτη υλικών σημάνσεων, χωροθέτησης και εγκατάσταση σημάνσεων
  3. Μελέτη και ανάπτυξη ψηφιακού συστήματος και οπτικής ταυτότητας πληροφόρησης
  4. Ενέργειες προβολής
  5. Πρόταση για τη συντήρηση και διαχείριση του έργου

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης από το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 49.600,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής (Φίλωνος 91, Πειραιάς), μέχρι τις 26/03/2021.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

  • κράτος-μέλος της Ένωσης
  • κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οτρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς καιικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
  • σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και την διακήρυξη.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δεκαεννιά (19) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δίκτυου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, κα Βασιλική Παυλη (τηλ.: 2104120002, 2104120004, 2104120009, Φαξ: 2104120006, Hλ. Ταχυδρομείο : ty@atticalag.gr), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στα σχετικά αρχεία.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού