Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Φίλωνος 91 (4ος όροφος), Τ.Κ. 18535, ύστερα από το υπ’ αριθ. 03/28-04-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ.

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με τέσσερα (4) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ”», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής έργου εφόσον παραταθεί.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά την υλοποίηση της παραπάνω πράξης για την οποία απαιτείται έκτακτο προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού.
  • Π.Ε. Αρχιτέκτονα Μηχανικού
  • Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού
  • Π.Ε. Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού

Το αντικείμενο της συμβάσης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της Πράξης: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΘΥΡΩΝ”» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής στον Πειραιά καθώς και όπου απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής στον Πειραιά, οδός Φίλωνος 91 (4ος όροφος), Τ.Κ. 18535 μέχρι την 24/05/2021 και ώρα 14:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ”» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Δεδομένου της κατάστασης που επικρατεί με τον Covid-19, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο και σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση info@atticalag.gr μέχρι τις 24/05/2021 και ώρα 14:00 με την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ”».

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μία (1) ειδικότητα.

Υπεύθυνες για τη διανομή της Προκήρυξης και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα Αικατερίνη Φωτάκη, και η κα Βασιλική Παυλή στα τηλέφωνα 2104120002-4-9.
Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής: www.atticalag.gr και www.atticaislandsnetwork.gr απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και θα καταρτιστεί για αυτό πίνακας κατάταξης.

Αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΜΕ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΜΕ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ