ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]), ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3931). Κωδικός πρόσκλησης: 63.1 CLLD.28

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων κατά του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018), το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής προχώρησε στην έκδοση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης. Σύμφωνα με τη «Διαδικασία ΔΙ_2: Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ)» του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΑΛΘ, η ΕΔΠ CLLD / LEADER του Δικτύου Νήσων Αττικής, θα προχωρήσει στην έκδοση:

  • Αποφάσεων Ένταξης για όσες προτάσεις εντάσσονται βάσει της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης
  • Αποφάσεων Απόρριψης για όσες προτάσεις αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν επαρκεί η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης.

Δείτε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης εδώ