Το αρχείο που ακολουθεί αποτελεί μέσον επικοινωνίας με τους δυνητικούς δικαιούχους του Τοπικού Προγράμματος στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων. Στο αρχείο αυτό συγκεντρώνονται όλες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις τόσο προς το Δίκτυο, όσο και προς την ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας 2014 – 2020, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στους Ενδιάμεσους Φορείς.

Διευκρινίζεται ότι κάθε απάντηση προσπαθεί να δώσει μία κατεύθυνση στους ερωτώμενους, με τη βασική αρχή που είναι ότι: η Πρόσκληση, ο Οδηγός εφαρμογής και τα συνημμένα έγγραφα αποτελούν βάση για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης δικαιούχου βάσει της τοπικής στρατηγικής και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης αυτής.

Δείτε το αρχείο ερωτήσεων και απαντήσεων