Πίνακας επιλεγέντων και απορριπτέων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 1089/22-06-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου με ένα (1) άτομα ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και σε έλλειψη αυτού ΤΕ Λογιστικής.

Δείτε τον πίνακα εδώ