Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Φίλωνος 91 (4ος όροφος), Τ.Κ. 18535, ύστερα από το υπ’ αριθ. 08/05-08-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ.

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022-2023», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής έργου εφόσον παραταθεί.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά την υλοποίηση της παραπάνω πράξης για την οποία απαιτείται έκτακτο προσωπικό με την παρακάτω ειδικότητα:

  • Π.Ε. Νομικής

Το αντικείμενο της συμβάσης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της Πράξης: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022-2023» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής στον Πειραιά, με την δυνατότητα μετάβασης στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Δήμου Πόρου ή όπου αλλού απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής στον Πειραιά, οδός Φίλωνος 91 (4ος όροφος), Τ.Κ. 18535 μέχρι την Τετάρτη 24/08/2022 και ώρα 14:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022-2023» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Υπεύθυνοι για τη διανομή της Προκήρυξης και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα Αικατερίνη Φωτάκη, και η κα Βασιλική Παυλή στα τηλέφωνα 2104120002-4-9.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και θα καταρτιστεί για αυτό πίνακας κατάταξης.

Χρήσιμα Αρχεία

Περίληψη Πρόσκλησης
Πρόσκληση