Συνοπτικός οδηγός πληροφόρησης και ενημέρωσης δικαιούχων του ΤΠ CLLD/LEADER 2014 – 2020 Δικτύου Νήσων Αττικής για την ολοκληρωμένη οργάνωση αιτημάτων πληρωμής στα ενταγμένα έργα.
Αφορά στο υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤΟΚ» συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και στο υπομέτρο 4.2 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης» συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Δείτε τον οδηγό εδώ