Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Φίλωνος 91 (4ος όροφος), Τ.Κ. 18535, ύστερα από το υπ’ αριθ. 11/30-09-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ.

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με τρία (3) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Ωρίμανση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και Αξιοποίηση της Δημοτικής Αγοράς Πόρου»», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τις 24-07-2023, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης, εφόσον παραταθεί.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά την υλοποίηση της παραπάνω πράξης για την οποία απαιτείται έκτακτο προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Δύο (2) άτομα Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού.
  • Ένα (1) άτομο Π.Ε. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Το αντικείμενο της συμβάσης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της Πράξης: «Ωρίμανση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και Αξιοποίηση της Δημοτικής Αγοράς Πόρου»» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής στον Πειραιά, με την δυνατότητα μετάβασης στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Δήμου Πόρου

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής στον Πειραιά, οδός Φίλωνος 91 (4ος όροφος), Τ.Κ. 18535 μέχρι την Δευτέρα 24/10/2022 και ώρα 15:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: «Ωρίμανση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και Αξιοποίηση της Δημοτικής Αγοράς Πόρου»» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μία (1) ειδικότητα.
Υπεύθυνες για τη διανομή της Προκήρυξης και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι ο κ. Εμμανουήλ Καλλίγερος, και η κα Βασιλική Παυλή στα τηλέφωνα 2104120002-4-9.
Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής: www.atticalag.gr απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και θα καταρτιστεί για αυτό πίνακας κατάταξης.

 

Κατεβάστε την Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ

Κατεβάστε την Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ