ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υποβολή προσφοράς για την Προμήθεια «Δημιουργία προωθητικού υλικού ενημέρωσης και προβολής»

Σας γνωρίζουμε ότι το Δίκτυο Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, για τις ανάγκες υλοποίησης του υπομέτρου 19.4 «Λειτουργικές Δαπάνες & Εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με το Άρθρο 64 “Ενέργειες πληροφόρησης και προβολής – Ενέργειες εμψύχωσης “, παράγραφος Β, της ΥΑ 1337/11-05-2022 και συγκεκριμένα του σημείου iv: “Έξοδα εκδηλώσεων, ψηφιακών ενεργειών ενημέρωσης, δημιουργίας και αναπαραγωγής εντύπων, για ενέργειες που σχετίζονται άμεσα με τον σκοπό της εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού” , έχει ανάγκη να προβεί στην προμήθεια διαφημιστικού υλικού ενημέρωσης και προβολής με τα ακόλουθα :

  • Χίλια (1000 τμχ) Folders
  • Χίλια (1000 τμχ) Block
  • Χίλια (1000 τμχ) Ημερολόγια

Περισσότερες λεπτομέρειες και προδιαγραφές εδώ