ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Εταίρων της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία
«Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής»
Με ΑΡ. ΓΕΜΗ 139517107000
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το καταστατικό του Δικτύου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής» καλεί τους Εταίρους της Εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30-11-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., με υβριδική διαδικασία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  • Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) της Εταιρείας
  • Απόφαση τροποποίησης των άρθρων 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 και 13 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους προσωπικούς τίτλους των μετόχων του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δικαίωμα να παραστούν με δικαίωμα ψήφου, έχουν οι νομίμως εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποι του κάθε μέλους του Δικτύου, βάσει των σχετικών αποφάσεων των Δημοτικών και Διοικητικών Συμβουλίων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 09-12-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. με υβριδική διαδικασία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα.

 

Αρχεία:

Πρόσκληση σε pdf