Ο παρών οδηγός συντάσσεται από τον Ενδιάμεσο Φορέα Δίκτυο Νήσων Αττικής και απευθύνεται στους δικαιούχους των πράξεων, Δημόσιων και Ιδιωτικών επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Ο οδηγός έχει βασιστεί στους σχετικούς οδηγούς ΕΣΠΑ και Αλιείας 2014 – 2020.
Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε ενέργειες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη στήριξη που έχουν λάβει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
Σκοπός είναι να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων Πράξεων.

Δείτε και κατεβάστε τον οδηγό εδώ

Οδηγός Δημοσιότητας Πράξεων ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας