Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Φίλωνος 91 (4ος όροφος), Τ.Κ. 18535, ύστερα από το υπ’ αριθ. 16/02-12-2022 πρακτικό συνεδρίασης του ΔΣ.

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δύο (2) άτομα για τις ανάγκες στελέχωσης του τμήματος Έργων και Μελετών του Δικτύου, βάσει των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί η Εταιρεία, για τη διαχείριση και συντονισμό δράσεων και ενεργειών προγραμματικών συμβάσεων τεχνικής στήριξης Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Τεχνικής Στήριξης και ειδικότερα μέχρι 31/12/2023, με δυνατότητα παράτασης.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε :

  • Έναν (1) Π.Ε. Μηχανικών
  • Έναν (1) Τ.Ε. Μηχανικών

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις των προγραμματικών συμβάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής στον Πειραιά, οδός Φίλωνος 91 (4ος όροφος), Τ.Κ. 18535 μέχρι την Δευτέρα 26/12/2022 και ώρα 14:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Τεχνικής στήριξης του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνες για τη διανομή της Προκήρυξης και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα Αικατερίνη Φωτάκη, και η κα Βασιλική Παυλή στα τηλέφωνα 2104120002-4-9.
Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής: www.atticalag.gr απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της ΟΤΔ Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής.

Κατεβάστε την Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ

Κατεβάστε την Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ