ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών φυσικών ή νομικών προσώπων ενεργειών τεχνικής βοήθειας του υποέργου 7 «Ψηφιακή Υποδομή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΠΕ Νήσων Αττικής» της Πράξης «Δράσεις Ωρίμανσης έργων Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5052388»

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Ωρίμανσης έργων Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5052388» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, προτίθεται να συνεργαστεί με οικονομικό φορέα για την υλοποίηση των υπηρεσιών του Υποέργου 7 της ως άνω Πράξης «Ψηφιακή Υποδομή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΠΕ Νήσων Αττικής». Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ωρίμανση έργων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Νήσων Αττικής, οι οποίοι αποτελούν και μέλη του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου «Ψηφιακή Υποδομή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΠΕ Νήσων Αττικής» αποτελεί η δημιουργία ψηφιακής υποδομής που θα συμβάλλει στον σχεδιασμό αναπτυξιακών έργων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Νήσων Αττικής. Πρόκειται για την καταγραφή και ψηφιακή αποτύπωση σε ενιαίο σύστημα των δεδομένων που κρίνονται απαραίτητα για τον σχεδιασμό και την χωροθέτηση έργων. Η ψηφιακή υποδομή αναπτυξιακού σχεδιασμού θα περιλαμβάνει και παρουσιάζει με εύληπτο τρόπο δεδομένα που είναι απαραίτητα κατά το σχεδιασμό αναπτυξιακών δράσεων και προγραμμάτων. Στην ίδια υποδομή θα καταγράφονται και οι προτάσεις έργων που προκύπτουν μέσω διαβουλεύσεων και επαφών με τους Δήμους και τους υπόλοιπους φορείς της ΠΕ Νήσων Αττικής. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Ψηφιακής Υποδομής, θα παρασχεθούν συνολικά οι ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Έρευνα και συλλογή δεδομένων
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Πλατφόρμας για τη διαχείριση και παρουσίαση των δεδομένων
  • Ψηφιακή Αποτύπωση των δεδομένων και εισαγωγή τους στην Πλατφόρμα

Το έργο θα ανατεθεί, μέσω πρόσκλησης σε οικονομικό φορέα από τον Κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών φυσικών ή νομικών πρόσωπων ενεργειών τεχνικής βοήθειας που τηρεί το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα σχετικά προβλεπόμενα στο άρθρο 119 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00) € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με διάρκεια υλοποίησης έως έξι (6) μήνες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 72212000-4 – Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών και 72212600-5 – Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσιών Συμβάσεων. (ΚΗΜΔΗΣ).