Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών πλήρους απασχόλησης με φυσική παρουσία στα γραφεία του στον Πειραιά με ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.) όλων των ειδικοτήτων για την θέση στελέχους διοικητικής οργάνωσης και υποστήριξης . Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@atticalag.gr μέχρι την Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023.

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ ( Π.Ε. ή Τ.Ε. ) όλων των ειδικοτήτων.
  2. Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε γραμματεία, διοικητική οργάνωση και υποστήριξη.
  3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  4. Μεγάλη ευχέρεια στην χρήση προγραμμάτων γραφείου Η/Υ / Word , Excel κλπ.

Επιθυμητά προσόντα

  • Εμπειρία στην διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.

Μετά την υποβολή των Βιογραφικών σημειωμάτων, τα αρμόδια στελέχη του Δικτύου θα επικοινωνήσουν με τους ενδιαφερόμενους, για να καθοριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής συνέντευξης.