Πίνακες επιλεγέντων και απορριπτέων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 665/10-03-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου με ένα (1) άτομα ειδικότητας Π.Ε. Γεωπόνου.

Πίνακας επιλεγέντων και απορριπτέων
Πίνακας υποψηφίων – Συνέντευξη
Πίνακας υποψηφίων – Δικαιολογητικά