Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κατάρτιση του νέου Τ.Π. LEADER 2023 – 2027 Παρέμβαση Π3-77-4.1 Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027), και δεδομένου ότι έχει οριστικοποιηθεί η απαραίτητη ανάλυση σημείων (SWOT) ανά Θεματικό Στόχο του νέου Προγράμματος LEADER, παρακαλούμε να ιεραρχήσετε τις αναπτυξιακές ανάγκες που έχουν προκύψει για την περιοχή εφαρμογής, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, έως την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023.

Ιεράρχηση Αναγκών Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης LEADER 2023 – 2027 Νήσων Αττικής