Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με πέντε (5) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Ωρίμανση παρεμβάσεων ανάπλασης παραλιακού μετώπου περιοχής Πούντας νήσου Πόρου», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για 9 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής έργου, εφόσον παραταθεί.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε:
α) Τέσσερα (4) άτομα Π.Ε. Αρχιτέκτονα Μηχανικού.
β) Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού

Το αντικείμενο των συμβάσεων συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της Πράξης: «Ωρίμανση παρεμβάσεων ανάπλασης παραλιακού μετώπου περιοχής Πούντας νήσου Πόρου» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση και περισσότερες λεπτομέρειες στο παρακάτω αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΜΕ_ΡΚ744658ΛΔ-046