ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Εταίρων της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε την επωνυμία
«Δἰκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής»
Με ΑΡ. ΓΕΜΗ 139517107000
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα µε το καταστατικό του Δικτύου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε την επωνυμία «Δἰκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής» καλεί τους Εταίρους της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19/10/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 µ.µ., µε υβριδική διαδικασία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  • Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απὀ κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.
  • Έγκριση Προϋπολογισμού της χρήσης 2023.
  • Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER- Εκ νέου εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην ΕΔΠ LEADER.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους προσωπικούς τίτλους των μετόχων του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απὀ την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δικαίωμα να παραστούν µε δικαίωμα ψήφου, έχουν οι νομίμως εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποι του κάθε μέλους του Δικτύου, βάσει των σχετικών αποφάσεων των Δημοτικών και Διοικητικών Συμβουλίων.

Σε περίπτωση µη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση Θα γίνει 26/10/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 µε υβριδική διαδικασία.

 

Δείτε την Πρόσκληση εδώ