Στις 25-01-2024 πραγματοποιήθηκε δίωρο σεμινάριο δικαιούχων δημοσίων παρεμβάσεων, στα γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής. Στο σεμινάριο συμμετείχαν Δήμοι και Συλλογικοί φορείς της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος CLLD/ LEADER Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020, δικαιούχοι και εκπρόσωποι δικαιούχων των παρεμβάσεων που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος.
Την ενημέρωση έκαναν τα στελέχη του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και το αντικείμενο αφορούσε στις διαδικασίες ολοκλήρωσης της διαχείρισης του τοπικού προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020.
Έγινε παρουσίαση της υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 και ενημέρωση για την στρατηγική της επόμενης περιόδου 2021-2027, που έχει εγκριθεί από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Υδατοκαλλιεργειών, Αλιείας και Θάλασσας 2021-2027.
Η ανάπτυξη του θέματος της διαδικασίας ολοκλήρωσης πράξης, βασίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 2014 – 2020 και η ανάπτυξη των θεμάτων αφορούσε στις υποχρεώσεων των δικαιούχων για την υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, Τεχνικού Δελτίου Υποέργου Ολοκλήρωσης, Δελτίων Επίτευξης Δεικτών, Τεχνικού Δελτίου Πράξης Ολοκλήρωσης και τις διαδικασίες των επιτόπιων επαληθεύσεων που θα πραγματοποιηθούν από το Δίκτυο ως Ενδιάμεσο Φορέα για την ολοκλήρωση των έργων.
Για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παρήχθη και διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό με τα βήματα της διαδικασίας ολοκλήρωσης των Πράξεων δημοσίων επενδύσεων του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, ολοκλήρωσε το τοπικό πρόγραμμα που συμπεριελάμβανε ιδιωτικές επενδύσεις, δημόσιες παρεμβάσεις και τα διατοπικά – διακρατικά σχέδια ολοκληρώνοντας το αρχικό πρόγραμμα των 2,35 εκ. ευρώ σε προϋπολογισμό προγράμματος 3,8 εκ. ευρώ.

 

Δείτε τον Οδηγό Ολοκλήρωσης Πράξεων Δημοσίων Επενδύσεων εδώ