Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δύο (2) άτομα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για δώδεκα μήνες (12), με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε:
Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού
Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Τ.Ε. Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων

Το αντικείμενο της συμβάσης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ».

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ