Η μελέτη προοπτικών «Αλιείς του μέλλοντος» αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό συμμετοχικό έργο που δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξετάσει τον μελλοντικό ρόλο των αλιέων στην κοινωνία έως το 2050. Από τον Οκτώβριο του 2023 έως το τέλος του 2024, η μελέτη εξετάζει τις ελπίδες, τους φόβους, τις προσδοκίες και τις ανάγκες των αλιέων, προκειμένου να κατανοήσει πώς είναι πιθανό να εξελιχθεί το συγκεκριμένο επάγγελμα έως το 2050. Η μελέτη επικεντρώνεται στους αλιείς που εργάζονται στα ύδατα των 22 παράκτιων κρατών μελών της.

Με την καλύτερη κατανόηση των πιθανών πορειών των ρόλων των αλιέων, και της βιομηχανίας γενικότερα, μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερα πολιτικές που στηρίζουν μακροπρόθεσμα τη βιώσιμη, ακμάζουσα και χωρίς αποκλεισμούς αλιεία.

Η μελέτη περιλαμβάνει 3 φάσεις:

  • Φάση 1: Την ανάπτυξη των βασικών προφίλ των αλιέων στον σημερινό κόσμο (οικογενειάρχης, εποχιακός, διαπαλιρροϊκός, εταιρικός, περιφερειακός, καινοτόμος, ευκαιριακός, γηράσκων, προσαρμοστικός, νεοεισερχόμενος, αλιέας εκτός ΕΕ). Σκοπός είναι να καταγραφούν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός ευρέος φάσματος αλιέων που εργάζονται επί του παρόντος στα ύδατα της Ε.Ε.
  • Φάση 2: Διερεύνηση των μελλοντικών σεναρίων στα οποία οι αλιείς ενδέχεται να ζουν και να εργάζονται το 2050. Χρησιμοποιώντας την έρευνα που διεξήχθη σε εθνικό επίπεδο, τις υφιστάμενες τάσεις πρόβλεψης και τη συμβολή των ενδιαφερόμενων μερών, η μελέτη εντόπισε βασικούς παράγοντες αλλαγής στον κόσμο της αλιείας οι οποίοι χρησίμευσαν ως βάση για σενάρια για το μέλλον.
  • Φάση 3: Την ανάπτυξη των προφίλ των αλιέων το 2050 με τη χρήση των κινητήριων δυνάμεων και των σεναρίων που είχαν αναπτυχθεί προηγουμένως. Αυτή η φάση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία, τις προκλήσεις και τα μελλοντικά σενάρια για τη ζωή και εργασία των αλιέων έως το 2050, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Fishers of the future – European Commission (europa.eu)